مشخصات فردی

مشاور آموزش و پژوهش
 
دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات

- دکتری زبان شناسی همگانی
- دانشگاه علامه طباطبایی،  رتبة اول کنکور و فارغ التحصیل رتبة اول با معدل 48/19
- کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی
- دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجوی نمونه کشوری، رتبة 3 کنکور سراسری و فارغ التحصیل با رتبة اول و معدل 10/19
- کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
- دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشجوی منتخب کشوری، رتبة 34 کنکور سراسری و فارغ التحصیل رتبة اول با معدل 74/18

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

- معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از اسفند 1390 
- مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران 84-89
- سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 88-89
- عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در بنیاد شهید و امور ایثارگران
- عضو ستاد یرنامه ریزی فرهنگی آموزشی طرح شاهد (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) از 1384 تا 1389
- عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزة علمیة قم از 1384 تا 1389
- رئیس کمسیون آموزشی و و پژوهشی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (1385-1387)
- رئیس کمسیون امور عمومی و زیرساختی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (1387 تا خرداد 1389)
- رئیس کمیتة ناظر بر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
- نایب رئیس هیئت کرسی های نظریه¬پردازی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاغل آموزشی

- در مقطع دکتری و  کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی  همگانی و آزفا از بهمن 1387؛
- روش تحقیق (دوره دکتری)، تدریس دروس اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی (1) و (2) ، روش تحقیق در زبان-شناسی ،  روش تحقیق در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبانشناسی کاربردی، تهیه و تدوین مواد آموزشی (1) و (2)، اصول دستور زبان
- تدریس دروس آواشناسی زبان انگلیسی، کلیات زبان شناسی  مقطع کارشناسی رشته¬های زبان  و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

عضویت در شوراها

- عضو پیوسته انجمن جهانی مطالعه زبان کودک (ICSCL)
- عضو شورای بنیاد بین المللی سعدی
- عضو پیوسته انجمن زبان شناسی ایران
 
 
 

تألیفات

- زبان فارسی، زبان علم، 1392. با همکاری آقای دکتر عادل رفیعی. ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
- فراگیری زبان تحلیلی نوین از منظر زبان شناسی زایشی ، 1391. ناشر:  دانشگاه علامه طباطبایی
 

ترجمه ‏ها

- ترجمه از انگلیسی. ناشر: موسسة نوین دانشمند و انتشارات حروفیه
- آیندة قدرت. 2011
- گرگ خاکستری: فرار آدولف هیتلر. 2012. ناشر: بنیاد تاریخ معاصر
- مدیریت بحران؛ عامل منابع انسانی،2005.  ترجمه از انگلیسی ، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا
- مدیریت بحران در جهانی پیچیده، 2007. ترجمه از انگلیسی- با همکاری دکتر علی محمد احمدوند ، ناشر: دانشگاه امام حسین (تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است)
- مدیریت پلیس پیشگیری، ترجمه از انگلیسی ، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا
 

مقالات

1. آینده نماها در زبان های فارسی و انگلیسی : یک تحلیل غیر صورت گرا، مجله علمی پژوهشی زبان و زبانشناسی شمارة اول، سال اول،تابستان 84
2. تأملی در ساخت  مجهول زیان   فارسی امروز، 1385. مجلة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیات دانسگاه شهید باهنر کرمان
3. گروه حرف تعریف در زبان فارسی، مجلة علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، س 89، ش 45
4. مهارت خواندن و نحوة تدریس آن، س 83. ش 14 مجله زبان و ادب دانشکدة ادبیات و زبان¬های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
5. پیوستگی یا بلوغی؛ تأملی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنمائی آن در زبان کودک، 1390. مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء
6. چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر رهیافت های طراحی برنامة درسی، 1391. مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه اصفهان
7. بررسی روایی و پایائی آزمون MSRT (با همکاری هانیه ممقانی)، 1391. مجلة علمی پژوهشی سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
8. رویکرد تکلیف¬مدار: راهکاری نوین برای تقویت فارسی¬آموزی (با همکاری خانم فاطمه میدانی). 1390. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه طباطبائی
9. طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. 1392. مجلة علمی-پژوهشی پژوهش در نظام¬های آموزشی.
10. جایگاه رهیافت¬های طراحی برنامة درسی در فرایند سیاست¬گزاری و برنامه¬ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. 1392. مجلة علمی¬پژوهشی انجمن مطالعات برنامة درسی.
11. دستور به مثابه علم: نقدی بر کتاب لارسن (2010). 1390. مجلة علمی پژوهشی دستور
12. آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسة تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه. (پذیرفته شده برای چاپ در  مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء)
13. نحو کودک، نحو تمام عیار: شواهدی از روند فراگیری ساخت اطلاع زبان فارسی، 1392. مجلة علم زبان. دانشگاه علامه طباطبایی.
14. بازنمایی کاربرد اصول انگارة نیشن و مک آلیستر در برنامه¬های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(با همکاری خانم مریم سلطانی و دکتر امیررضا وکیلی فرد). 1392. مجلة علمی-پژوهشی پژوهش¬نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
15. تحلیل محتوایی از منابع آموزش زبان فارسی بر پایة انگارة نیل اندرسن (با همکاری خانم منیره شهباز و دکتر امیررضا وکیلی فرد). 1392. مجلة علمی¬پژوهشی پژوهش¬نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

افتخارات و جوایز

- دانشجوی نمونه کشوریِ وزرات علوم،تحقیقات و فنّاوری سال 1378
- دانشجوی منتخب کشوری وزرات علوم،تحقیقات و فنّاوری سال 1378
- رتبة سوم جشنوارة الگوی برتر تدریس زبان انگلیسی
 

 

رضامراد صحرائی
مشاور آموزش و پژوهش
 
دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
^