ارائة دو مقاله در دهمین کنگرة بین المللی مطالعة زبان کودک در آلمان (مرداد1384) :

1.    “A new model for acquisition of phonology”                                              

2.    2)''Emergence and Development of Speech sounds;                                                                           Input-output Correlation & the role of Physiological factors”

3.    پارادوکس های صرفی،  ارائة مفاله در اولین کنفرانس انجمن زبانشناسی - اسفند 84 (چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس)

4.    چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر رهیافت های طراحی برنامة درسی، ارائه مقاله در هفتمین مجمع بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1389، تهران

5.    آموزش پاراگراف نویسی به شیوة تکلیف-محور (با همکاری مسعود افتخار)؛ ارائه مقاله در هفتمین مجمع بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1389، تهران

6.    آموزش زبان فارسی در بستر شبکة جهانی؛ راهکاری نوین برای گسترش و تقویت زبان فارسی(با همکاری سعید صفری)؛ ارائه مقاله در هفتمین مجمع بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1389، تهران

7.    گونة ادبی و گونة علمی زبان فارسی (با همکاری دکتر عادل رفیعی)، ارائة مقاله در نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایران، تهران 27-28 دیماه 1390

8.    واژه‌سازی در گونه علمی زبان فارسی (با همکاری دکتر عادل رفیعی)، ارائة مقاله در نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایران، تهران 27-28 دیماه 1390

9.    جایگاه دستور در نظریه­ ها و برنامه ­های زبانِ دوم­ آموزی؛ در جستجوی طرحی برای آموزش دستورِ زبان فارسی.1390. ارائه در کنفرانس بین­المللی زبان فارسی: دیروز، امروز و فردا. دانشگاه فارابی کشور قزاقستان

10. آموزش زبان فارسی در بستر شبکة جهانی اینترنت: مبانی نظری، ضرورت و راهکارها (با همکاری سعید صفری).2012.  ارائة مقاله در سمینار بین المللی آموزش و یادگیری فارسی-اسپانیولی.

11. تعامل درونداد و دستور جهانشمول؛ تحلیلی نوین بر پایة نظریة صورت-نقش، سخنرانی در هفتة پژوهش دیماه 1388، دانشگاه علامه طباطبائی

12. معنی شناسی شناختی و نقش آن در درک معنی، سخنرانی در همایش معنی شناسی و ابزارهای درک معنی از متن، آذر 88 دانشگاه علامه طباطبائی

13. متنیت در قرآن کریم؛ تحلیل کلامی حروف مقطعه، سخنرانی در هفتة پژوهش دیماه 1389، دانشگاه علامه طباطبائی

 


رضامراد صحرائی
^