• آیندة قدرت. 2011ترجمه از انگلیسی. ناشر: موسسة نوین دانشمند و انتشارات حروفیه
  • گرگ خاکستری: فرار آدولف هیتلر2012. ناشر: بنیاد تاریخ معاصر
  • مدیریت بحران؛ عامل منابع انسانی،2005.  ترجمه از انگلیسی ، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا
  •  مدیریت بحران در جهانی پیچیده، 2007. ترجمه از انگلیسی- با همکاری دکتر علی محمد احمدوند ، ناشر: دانشگاه امام حسین (تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است)
  • مدیریت پلیس پیشگیری، ترجمه از انگلیسی ، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا

رضامراد صحرائی
^