• زبان فارسی، زبان علم، 1392. با همکاری آقای دکتر عادل رفیعی. ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  •  فراگیری زبان تحلیلی نوین از منظر زبان شناسی زایشی ، 1391. ناشر:  دانشگاه علامه طباطبایی

رضامراد صحرائی
^