1.    آینده نماها در زبان های فارسی و انگلیسی : یک تحلیل غیر صورت گرا، مجله علمی پژوهشی زبان و زبانشناسی شمارة اول، سال اول،تابستان 84

2.    تأملی در ساخت  مجهول زیان   فارسی امروز، 1385. مجلة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیات دانسگاه شهید باهنر کرمان

3.    گروه حرف تعریف در زبان فارسی، مجلة علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، س 89، ش 45

4.    مهارت خواندن و نحوة تدریس آن، س 83ش 14 مجله زبان و ادب دانشکدة ادبیات و زبان­های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

5.    پیوستگی یا بلوغی؛ تأملی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنمائی آن در زبان کودک، 1390. مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء

6.    چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر رهیافت های طراحی برنامة درسی، 1391. مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه اصفهان

7.    بررسی روایی و پایائی آزمون MSRT (با همکاری هانیه ممقانی)، 1391. مجلة علمی پژوهشی سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

8.    رویکرد تکلیف­مدار: راهکاری نوین برای تقویت فارسی­آموزی (با همکاری خانم فاطمه میدانی). 1390. مجلة علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه طباطبائی

9.    طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. 1392. مجلة علمی-پژوهشی پژوهش در نظام­های آموزشی.

10. جایگاه رهیافت­های طراحی برنامة درسی در فرایند سیاست­گزاری و برنامه­ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. 1392. مجلة علمی­پژوهشی انجمن مطالعات برنامة درسی.

11. دستور به مثابه علم: نقدی بر کتاب لارسن (2010). 1390. مجلة علمی پژوهشی دستور

12. آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسة تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه(پذیرفته شده برای چاپ در  مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء)

13. نحو کودک، نحو تمام عیار: شواهدی از روند فراگیری ساخت اطلاع زبان فارسی، 1392. مجلة علم زبان. دانشگاه علامه طباطبایی.

14. بازنمایی کاربرد اصول انگارة نیشن و مک آلیستر در برنامه­های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(با همکاری خانم مریم سلطانی و دکتر امیررضا وکیلی فرد)1392. مجلة علمی­پژوهشی پژوهش­نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

15. تحلیل محتوایی از منابع آموزش زبان فارسی بر پایة انگارة نیل اندرسن (با همکاری خانم منیره شهباز و دکتر امیررضا وکیلی فرد)1392. مجلة علمی­پژوهشی پژوهش­نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

 

 


رضامراد صحرائی
^