• معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از اسفند 1390 
  • مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران 84-89
  • سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 88-89
  • عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در بنیاد شهید و امور ایثارگران
  • عضو ستاد یرنامه ریزی فرهنگی آموزشی طرح شاهد (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) از 1384 تا 1389
  • عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزة علمیة قم از 1384 تا 1389
  • رئیس کمسیون آموزشی و و پژوهشی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (1385-1387)
  • رئیس کمسیون امور عمومی و زیرساختی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (1387 تا خرداد 1389)
  • رئیس کمیتة ناظر بر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
  • نایب رئیس هیئت کرسی های نظریه ­پردازی دانشگاه علامه طباطبایی

رضامراد صحرائی
^