1.    زبان فارسی زبان علم: نگاهی به فرایندهای واژه­سازی گونة علمی زبان فارسی. 1388-1390. کارفرمامرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2.    برنامه، سرفصل و جدول دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،  1390. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی( آذر 90)

3.    طراحی محتوا و برنامه درسی  دورة کاردانی آموزش زبان و معارف اسلامی (ویژة خارجیان)، 1390. طرح پژوهشی مصوب جامعه المصطفی العالمیه

4.    آرشیو نظریه های آموزش و یادگیری،  1384. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی

5.    طراحی محتوا و سطح بندی  برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان، 1391.  طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی

6.    بررسی و تحلیل الگوی آموزش زبان فارسی "المهدی" برپایه اصول و رویکردهای آموزش زبان دوم/خارجی،1392، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی

7.    تهیه بانک سؤال آزمون زبان MSRT (با همکاری دکتر عادل رفیعی)؛ طرح پژوهشی محرمانه  به سفارش معاونت دانشجویی مزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، 1389-1390

 


رضامراد صحرائی
^