• در مقطع دکتری و  کارشناسی ارشد رشته زبان­ شناسی  همگانی و آزفا از بهمن 1387؛  روش تحقیق (دوره دکتری)، تدریس دروس اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی (1) و (2) ، روش تحقیق در زبان­شناسی ،  روش تحقیق در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان شناسی کاربردی، تهیه و تدوین مواد آموزشی (1) و (2)، اصول دستور زبان
  • تدریس دروس آواشناسی زبان انگلیسی، کلیات زبان­ شناسی  مقطع کارشناسی رشته­ه ای زبان  و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

رضامراد صحرائی
^